Proč studovat právě u nás?

Vysoká úspěšnost u přijímacích zkoušek

Současný společenský vývoj směřuje k zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Absolventi OA Chrudim dnes proto v drtivé většině pokračují ve studiu na vysokých školách. Nejčastějším cílem našich studentů jsou ekonomické a jazykové obory a studijní programy. Výjimkou ale nejsou ani absolventi směřující na školy technického, humanitního a pedagogického zaměření. Uchazeči z Obchodní akademie v Chrudimi obvykle dosahují u přijímacích zkoušek i u národních srovnávacích zkoušek výsledků, jež jim umožňují vstoupit jak na „velké“ univerzity (v našem případě často VŠE v Praze, UK v Praze a Masarykova univerzita v Brně), tak na žádané obory na univerzitách regionálních. Díky našemu důrazu na jazykové schopnosti absolventů a kvalitní výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, především matematiky, pak studenti zvládají přechod na jiný styl výuky na vysoké škole bez větších obtíží. V odborných předmětech navíc mají před studenty gymnázií zřetelný náskok.

Jisté uplatnění na trhu práce

Způsob, jakým se naši absolventi uplatňují na trhu práce, je zásadním měřítkem úspěšnosti školy. Proto i Obchodní akademie v Chrudimi pravidelně zjišťuje zaměstnanost svých absolventů. Dle vyjádření Úřadu práce Pardubického kraje není v evidenci nezaměstnaných ani jeden náš absolvent. Nejsme překvapení – o zaměstnance s praktickými ekonomickými a jazykovými znalostmi i schopností účtovat stále je (a dle aktuálních trendů v budoucnu i bude) na trhu práce zájem. Navíc absolventi naší školy se mezi zaměstnavateli v regionu těší dobré pověsti. Řada bývalých studentů též podniká, a tak dokonale uplatní znalosti a schopnosti načerpané při studiu na OA Chrudim. Uplatnitelnost absolventů ekonomických oborů je zkrátka stále vysoká, o čemž svědčí i statistiky, kde se nezaměstnanost absolventů ekonomických oborů pohybuje hluboko pod úrovní nezaměstnaností absolventů přírodovědných, humanitních, zemědělských ale i mediálně protěžovaných technických oborů.

Příjemné a přátelské prostředí

Jeden z bodů, na kterých si zakládáme, je také prostředí naší školy, vztahy v třídních kolektivech a mezi učiteli a žáky. Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy jednají podle jednoduché zásady tzv. vlídné náročnosti, jak filozofii naší školy trefně označila naše paní ředitelka. To znamená opravdu partnerský, přesto plně profesionální přístup k žákům s empatií v oblasti předcházení a řešení problémů, nejen studijních. Jsme přesvědčeni, že příjemné (vlídné) prostředí, podporující jednak spolupráci, tak vlastní aktivitu a kreativitu, má pozitivní dopad nejen na dospívající duše našich studentů, ale i na jejich studijní výsledky. Obrovský zájem o nepovinné školní aktivity a projekty, stále vynikající výsledky studentů u státních maturit, ale třeba i absence sporů mezi žáky navzájem, žáky a učiteli, to všechno jsou důkazy toho, že se vyvíjíme správným směrem.

Mezinárodní certifikáty – Certifikáty z obchodní angličtiny

V letech 2003 – 2019 měli studenti Obchodní akademie v Chrudimi možnost připravovat se a skládat mezinárodně platný certifikát z obchodní angličtiny (English for Business).

Od školního roku 2019/20 je nově studentům nabízena možnost skládat certifikát Cambridge English: Business Preliminary také známý jako  Business English Certificate (BEC) Preliminary v úrovni B1.

Příprava na certifikát je zapracována ve vzdělávacích dokumentech školy a probíhá v rámci výuky obchodní angličtiny v předmětu Certifikace English for Business ve 3. ročníku  a předmětu Angličtina pro ekonomickou praxi ve 4. ročníku.

Certifikáty skládané na OA mají celoživotní platnost, jsou uznávány nejen státními institucemi, bankami, obchodními a průmyslovými organizacemi, ale i univerzitami v anglosaských zemích a všech státech Evropské unie. Certifikáty mohou sloužit i jako doklad pro stáže v zahraničí a jsou na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanoveném MŠMT ze dne 27. března 2018 čj. MSMT-8082/2018.

Výsledkem zkoušky Business English Certificate (BEC) Preliminary v úrovni B1 lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky.

Mezinárodní certifikáty – Certifikát podnikatelských dovedností

Certifikát podnikatelských dovedností (Entrepreneurial Skills Pass) je mezinárodně uznávaný certifikát, který deklaruje nabyté podnikatelské dovednosti studentů ve věku mezi 15 až 20 lety. Základem je reálná podnikatelská zkušenost během jednoho školního roku v rámci výukového předmětu praxe, která zahrnuje workshopy, odborné semináře se zkušenými manažery a také různé soutěže. Studenti pod vedením svých učitelů a konzultantů z podnikatelského prostředí zakládají a řídí firmy, realizují svoje nápady v praxi a rozvíjejí širokou paletu podnikatelských kompetencí a dovedností. Během května a června studenti podstupují závěrečné online testování.

Získání certifikátu umožňuje již patnáctiletá úspěšná spolupráce s českou pobočkou Junior Achievement, nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě.

Státní zkoušky z psaní na klávesnici

Od roku 2016 je opět možné konat státní zkoušky z psaní na klávesnici. Činnost státní zkušební komise pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Státní těsnopisný ústav. Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit prostřednictvím škol ve svém regionu. Naše obchodní akademie konání zkoušek také umožňuje, zkouškové období stanoví Státní těsnopisný ústav.

 Požadavky pro úspěšné složení zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici:

  • psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.

Další informace na http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/statni-zkousky.

Certifikát Průvodce cestovního ruchu

V rámci Národní soustavy kvalifikací je v současné době možné složit také zkoušku a získat certifikát Průvodce cestovního ruchu, který má neomezenou platnost. V případě úspěšného složení zkoušky získá uchazeč osvědčení, které mu umožňuje působit jako průvodce v oblasti cestovního ruchu pro české turisty v České republice i v zahraničí.

Požadavky pro úspěšné složení zkoušky:

  • písemný test: prokázání dostatečných znalostí a orientace v problematice dějin a dějin kultury České republiky; světových dějin a dějin kultury; zeměpisu České republiky ve vztahu k cestovnímu ruchu; zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu; činnosti průvodců v ČR i EU;
  • ústní zkouška: prokázání znalostí a dovedností ve výše zmíněných oblastech; dále prokázání orientace v problematice služeb spojených s prováděním průvodcovské činnosti; prokázání jazykových dovedností v cizím jazyce;
  • praktická část: praktické předvedení průvodcovské činnosti.

Další informace na http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-318-Pruvodce_cestovniho_ruchu.

Studijní předměty

Ekonomické předměty

Co se při nich naučíme? Čím můžeme být?

Nechte se inspirovat naší malou EKO-abecedou od „A“ až do „ Žet“.

A – aktiva, akcie, akumulace A – akcionář
B – banka, barter, burza B – bankéř, burzovní makléř
C – cenina, cenný papír, cash-flow C – cenový analytik, cifršpión
D – daně, devizy, dividendy D – daňový poradce
E – ekonomie, externalita E – ekonom
F – financování, faktoring, fondy F – finanční poradce
G – GATT, grant, graf G – guvernér ČNB
H – hypotéka, hospodářský cyklus H – hospodář
I – inflace, insolvence I – investor
J – jakost, jednice, joint venture J – jednatel firmy
K – kartel, koncern, kalkulace K – komplementář, komanditista
L – leasing, likvidita L – lobbista
M – management, marketing, monopol        M – ministr financí, manažer, makléř
N – normy, náklady, nabídka N – normovač, nákupčí, nikdy nezaměstnaný!
O – oprávky, obligace oligopol O – obchodní zástupce
P – pasiva, pohledávky, poptávka P – podnikatel
R – rozvaha, renta, reklamace R – rentiér
S – směnka, solventnost, substitut S – sponzor, společník podniku
T – trh, tripartita, trust T – tichý společník
U – úvěr, úrok, účet U – účetní
V – výsledovka, valuty, výnosy V – vlastník podniku, výrobce
Z – zisk, zásoby, zboží Z – zakladatel firmy
Ž – živnosti, životní minimum Ž – živnostník

Český jazyk a literatura

„Čeština je bohatý jazyk. Bohužel i co se týče vulgárních slov!“

Předmět zaujímá v učebním plánu stěžejní místo. Propojuje moderně pojatou výuku jazykového systému s psanými i mluvenými komunikačními dovednostmi s celkovou kultivací osobnosti. Výuka české a světové literatury nabízí nejen nezbytné vědomostní informace, ale učí studenty uvádět získané poznatky do souvislostí s ostatními druhy umění, formuje jejich postoje a vede je ke kulturnímu životu. Cílem výuky českého jazyka a literatury je především jazyková kultura studentova projevu a jeho schopnost estetického hodnocení. Čeština je povinný maturitní předmět s požadovanou písemnou maturitní zkouškou a didaktickým testem.

Součástí výuky jsou proto tematicky zaměřené exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení. K dispozici je žákům také hojně využívaná školní knihovna. Zájemci se pak můžou účastnit různých soutěží (např. olympiády v českém jazyce, recitační přehlídky Wolkrův Prostějov).

Cizí jazyky nejen ve třídě ……

  • pořádáme výměnné pobyty s anglickými studenty ze školy v Newcastle
  • jezdíme na zájezdy a zahraniční praxe (video ze zájezdu)
  • navštěvujeme divadelní představení
  • tančíme flamenco (video)
  • zpíváme
  • připravujeme projekty a prezentace

Dějepis

„Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky.“

Cílem výuky dějepisu je poskytnout žákům ucelený a plastický obraz o historickém vývoji lidstva od pravěku po současnost. Kritickým analýzám jsou podrobována především významná období a historické mezníky národních a obecných dějin, které mají význam pro pochopení současnosti. Takto získané poznatky mají přispět k vytváření historického vědomí, formování vlasteneckého cítěni a mají usnadnit chápání odlišností jednotlivých kulturních oblasti světa.

Výuka dějepisu dále vede žáka ke kritickému přístupu a hodnocení národního a světového kulturního a přírodního dědictví, respektu k základním principům demokracie, občanského života a evropanství. V neposlední řadě je cílem předmětu dějepis na základě historických příkladů eliminovat rasistické, extrémistické a xenofobií tendence a vést žáka k úctě a toleranci člověka.

Občanská nauka, Společenské vědy a současný svět

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

Oba předměty, první povinný a druhý volitelný, dávají žákům možnost nahlédnout do široké problematiky společenských vztahů. Pomáhají jim při orientaci v složitém systému současného světa. Žáci se seznamují se základy společenských věd: psychologie, sociologie, politologie a filozofie.

Hospodářský zeměpis

„S mapou nebo bez mapy – v životě se neztratíme.“

Základem studia hospodářského zeměpisu je snaha o poznání fungování lidské společnosti ve vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Žáci tak získají přehled o fungování procesů a jevů v lidské společnosti z hlediska geografie nejen ve světě, ale zejména v České republice.

Turismus a průvodcovské služby

„Provedeme vás nejen světem památek…“

Pojďte zjistit, jak funguje cestovní kancelář či agentura. Společně si zkusíme založit vlastní firmu, vytvoříme logo a správně zvolíme propagační strategii. Naučíme se, jak oslovit turisty a jak jim připravit zájezd „na míru“.

Také si společně ukážeme, jak vypadá „řemeslo“ průvodce v cestovním ruchu. Naučíme se vystupovat před skupinou turistů a zjistíme, že se neztratíme ani v tom nejrušnějším velkoměstě.

Matematika

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava pro filosofii.“

— Isokrates

I když se to na první pohled nezdá, matematika má funkci všeobecně vzdělávací. Možná máte pocit, že logaritmy a faktoriály v běžném životě nepoužijete, ale znalost těchto a dalších matematických témat vás naučí především přemýšlet a rozvíjet vaše kritické myšlení. Jsou to základy a průprava pro další odborné vzdělávání v jakémkoliv oboru, kde se tento způsob myšlení bude velmi hodit. S odstupem času poznáte, že nabyté znalosti v oblasti matematiky uplatňujete nepřímo při každodenním, nejen ekonomickém rozhodování. Pro úspěšné studium je důležitá vytrvalost a dostatečná motivace.

Základy přírodních věd

Předmět základy přírodních věd je mimo jiné i projektová výuka. Absolvujeme společně cestu na Mars, změříme svůj výkon, propojíme fyziku se sportem, vyzkoušíme si lehké pokusy, vytvoříme chemické video a mnoho dalších.

Tělesná výchova

Chceš si užít lyžák v Peci pod Sněžkou? Co takhle Kinball? Nebo třeba netradiční sporty jako spikeball, kroket, Molkky či slackline. Že nevíš, co to je? Nevadí, na sportovním kurzu to všechno poznáš. Nejen tyto hry a sporty, to je tělocvik na obchodce.

Informační technologie

Informační technologie vyučujeme ve čtyřech moderních učebnách. Word, Excel, PowerPoint, databáze a grafiku, to vše budeš mít v malíku. Celá výuka je zaměřena na praktické dovednosti, které jsou důležité pro další praxi.