Projektová činnost

Prevence digitální propasti

01

V rámci projektu škola vytvoří tzv. mobiliář, ze kterého bude moci znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení, zejména notebooky pro účely distančního vzdělávání, případně pro běžnou výuku. Tato aktivita je uskutečňována v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Ing. Marie Hromádková

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

01

Program reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Na naší škole se uskutečňuje po dohodě vyučujících s žáky skupinové i individuální doučování. Tato aktivita je uskutečňována v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Ing. Marie Hromádková

Realizace úspor energií – Obchodní akademie Chrudim CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011770

Hlavním cílem investiční akce je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

Předpokládané výdaje spojené s realizací projektu činí 16 549 455,00 Kč.

Dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí činí 50 % a zbývajících 50 % této akce bude financovat příjemce, kterým je Pardubický kraj, z vlastních zdrojů.

Realizace projektu je plánována v průběhu roku 2022.

Ing. Zdeňka Vichrová

Šablony pro OA Chrudim CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016505

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu si škola zvolila zejména aktivity, které podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zajistí personální podporu vybraných profesí.

Celková výše možného čerpání dotace činí 1 073 684,00 Kč.

Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2020. Projekt měl být původně ukončen 31. 12. 2021. Vzhledem k epidemii covid-19 bylo projekt prodloužen o 6 měsíců s datem ukončení 30. 6. 2022.

Ing. Zdeňka Vichrová

Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA102-060191

V rámci projektu „Vzdělání bez hranic“ jsme v termínu od 13. června do 1. července 2022 uskutečnili třítýdenní zahraniční mobilitu pro čtyřicet studentů třetích ročníků ve dvou anglicky hovořících unijních zemích – v Irsku a na Maltě. Přijímajícími organizacemi pro stáže dvaceti studentů v Irsku bylo osm různých poboček dublinské gastronomické firmy a dále firma zabývající se službami v oblasti péče o zdraví. Přijímajícími organizacemi pro stáže dalších dvaceti studentů na Maltě bylo devět soukromých firem převážně s obchodním zaměřením.

Studenti hodnotí svoji účast na stáži i přes dílčí úskalí jako neocenitelnou zkušenost, která je posunula v profesním rozvoji, a to jak v oblasti odborných znalostí a dovedností, tak v oblasti komunikačních a organizačních schopností. Mnoho z nich plánuje svoji účast v aktivitách Erasmus+ při dalším studiu na vysoké škole. Studenti ocenili zejména možnost vyzkoušet si svoji schopnost začlenit se do pracovního týmu a efektivně spolupracovat s kolegy, plynule komunikovat v cizím jazyce a orientovat se v kulturním prostředí jiné země.

Prostředky na realizaci projektu nám byly na základě grantové dohody poskytnuty Domem zahraniční spolupráce, který je českou národní agenturou pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

Ing. Iva klimendová

Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA102-060191

Cílem projektu „Vzdělání bez hranic“ je organizování zahraničních odborných stáží žáků 3. ročníků. Prostředky na realizaci projektu byly přiděleny Domem zahraniční spolupráce na základě grantové dohody č. 2019-1-CZ01-KA102-060191. Původní doba trvání projektu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 byla v souvislosti s epidemií covid-19 prodloužena do 31. 8. 2022. V červnu 2022 absolvuje stáž celkem 40 žáků, 20 z nich na Maltě (Floriana) a 20 v Irsku (Dublin).

Ing. Zdeňka Vichrová

Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben pro zkvalitnění výuky cizích jazyků CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008223

01

Hlavním cílem projektu je podpora moderních efektivních metod aplikovaných při výuce cizích jazyků (anglického, německého, francouzského, ruského a španělského) a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku výše uvedených předmětů. Moderní didaktická a výpočetní technika přispěje nejen ke zkvalitnění výuky, ale podpoří i zájem žáků o probírané učivo a bude je motivovat k dalšímu studiu. Zároveň přispěje k motivaci učitelů v široké míře uplatňovat v jazykových hodinách aktuální trendy, které výuku jazyků zefektivní a zatraktivní a přispějí tak k tomu, že bude směřovat k intenzivnějšímu a efektivnějšímu rozvoji přenositelných znalostí, dovedností a schopností, jimiž znalost cizích jazyků bezpochyby je.

Výsledkem projektu budou dvě zrekonstruované jazykové učebny, které budou vybaveny moderní výpočetní a audiovizuální technikou nezbytnou pro aplikaci moderních vyučovacích metod při výuce výše uvedených cizích jazyků.

Předpokládané výdaje spojené s realizací projektu: Kč 3 500 000,–

Projekt „Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben pro zkvalitnění výuky cizích jazyků“ je spolufinancován Evropskou unií.

Ing. Zdeňka Vichrová

Rekonstrukce a vybavení učeben IT a přírodovědných předmětů

Ve školním roce 2017/2018 škola pokračuje v přípravách na realizaci projektu „Rekonstrukce a vybavení učeben IT a přírodovědných předmětů“. Předmětem projektu je modernizace 5 učeben. Ve všech učebnách se demontují staré obklady stěn, podhledy a zatemnění. Ve všech učebnách bude provedena rekonstrukce podlah, zhotoví se nové akustické podhledy a obklady stěn. Budou provedeny nové rozvody elektroinstalace a síťové rozvody k jednotlivým místům učitelů a žáků. Na okna bude umístěno nové zatemnění. Na čelní stěny učeben budou umístěny interaktivní sestavy s ultrakrátkými projektory. Součástí projektu je i vybavení učeben nábytkem, digitálními technologiemi a dalšími učebními pomůckami.

Hlavním cílem projektu je získat odborné a interaktivní učebny vybavené nejmodernějšími pomůckami za účelem zkvalitnění výuky technických a přírodovědných předmětů. Účelem je zvyšování kvality odborného vzdělávání, včetně posílení jeho relevance pro trh práce.

Předpokládané výdaje spojené s realizací projektu jsou 10 108 833 Kč.

Vizualici rekonstruovaných učeben si můžete prohlédnou zde.

Ing. Zdeňka Vichrová

Rekonstrukce sociálního zařízení

Ve školním roce 2016/2017 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení  za 4 175 000 Kč. Došlo k výraznému zlepšení prostředí školy.

Ing. Zdeňka Vichrová

Mezinárodní projekty

Škola se zapojuje do mezinárodních projektů. Jedním z nich byl globální projekt Dreams and Teams garantovaný v České republice Britskou radou a druhým jazykový projekt EU Comenius “Možnosti uplatnění a kariéry mladých lidí v okresech Chrudim a Reutlingen”. Díky oběma projektům našla obchodní akademie partnerské školy v zahraničí, se kterými úspěšně spolupracuje. Ve Velké Británii je to Churchill Community College v Newcastlu, spolupráci se školou Theodor–Heuss-Schule v Reutlingenu se snažíme oživit.

Studentský projekt „TAKE CARE – BE FAIR/ZAJÍMEJ SE A BUĎ FÉROVÝ“

V dubnu 2017 se šestičlenný tým složený ze žáků 1. a 2. ročníků zúčastnil soutěže o podporu studentských projektů, kterou každoročně vyhlašují Elektrárny Opatovice, a.s.. Projekt s názvem TAKE CARE – BE FAIR/ZAJÍMEJ SE A BUĎ FÉROVÝ členy poroty zaujal a získal finanční podporu 15 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na podporu aktivit pořádaných v rámci reciproční návštěvy anglických učitelů a žáků z partnerské školy Churchill Community College, Wallsend, Newcastle v Chrudimi ve dnech 6. – 10. 11. 2017.

Realizace projektu

V týdnu od 6. do 10. listopadu 2017 naši školu navštívila skupina studentů a učitelů z partnerské školy
Churchill Community College ve Wallsend (Velká Británie). Společně se studenty a učiteli obchodní akademie zrealizovali project Take care – be fair/Zajímej se a buď férový. Ten uspěl v soutěži o podporu studentských projektů, kterou každoročně vyhlašují Elektrárny Opatovice, a.s., a získal finanční podporu 15 000,–Kč. Částkou 10 000,– Kč pak návštěvu podpořilo město Chrudim.

Hlavní aktivitou celého projektu bylo sportovní dopoledne pro klienty Denního stacionáře Jitřenkaa žáky Speciální základní školy v Chrudimi, které uspořádali společně čeští a angličtí studenti. Proúčastníky připravili zajímavé disciplíny, a protože se drželi zásady “není důležité zvítězit, ale zúčastnit se”, všichni sportovci si odnesli medaili, diplom a drobné dárky od sponzorů akce.

Zajímavý byl i další program, který společně studenti obou škol absolvovali – turnaj v kin-ballu, který navštívil  ing. Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství, poznávání Chrudimi a její historie prostřednicvím geocachingu, návštěvu divadelního přestavení v angličtině, florbalový trénink s hráči Sokola Pardubice, besedu s anglickými studenty či společnou prohlídku památek Pardubic. Chybět nesměla ani prohlídka historického centra našeho hlavního města. V Praze jsme také navštívili sídlo Britské rady v České republice, kde nás přijala její ředitelka paní Denise Waddingham.

Společně prožitý týden byl pro všechny cennou zkušeností.

Mgr. Šárka Pudilová

Spolupráce s anglickou partnerskou školou Churchill Community College v Newcastlu

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo uskutečnit společné setkání s partnerskou školou Churchill Community College, které tentokrát proběhlo v Newcastle. Ve dnech 7.–11. 11. 2016 zde 6 žáků naší školy pod vedením Mgr. Šárky Pudilové a Mgr. Pavly Bustové prožilo 4 zajímavé a příjemné dny.

V rámci pobytu si žáci prohlédli školu, seznámili anglické studenty s Českou republikou, Chrudimí a obchodní akademií, zorganizovali sportovní dopoledne pro děti, sehráli „mezinárodní“ turnaj v bowlingu a kin-ballu (tuto hru se naučili Angličané vloni na naší škole), navštívili přístav, setkali se s rybáři, podívali se na loď dobrovolných mořských záchranářů, fotili noční Newcastle s profesionálním fotografem, absolvovali prohlídku starobylého hradu se skvělým průvodcem, učili češtinu děti ze základní školy, strávili dopoledne ve skanzenu Beamish a samozřejmě došlo i na nákup suvenýrů a dárků. Navštívili i místo, které je považováno za symbol severu Anglie – Angel of the North, což je obří ocelová socha anděla.

Po celou dobu pobytu provázeli českou skupinu angličtí studenti. Kromě zajímavého seznámení se životem na anglické střední škole měli naši studenti skvělou příležitost se znovu setkat se svými přáteli, kteří loni navštívili naši školu.

Mgr. Šárka Pudilová

Studentský projekt „… SPOLEČNĚ  :-) …“

Pětičlenný tým složený ze žáků 2. A a 3. B uspěl v „Soutěži o podporu projektů pro rok 2015 v oblasti školství“, kterou vyhlašují Elektrárny Opatovice, a. s. Porota rozhodla, že školní projekt … SPOLEČNĚ :-) … podpoří částkou 48 000,– Kč. V rámci projektu přivítáme během října v Chrudimi žáky a učitele z partnerské školy Churchill Community College ve Wallsend (Newcastle, Velká Británie). Čeští a angličtí studenti se chystají společně zorganizovat zajímavé aktivity pro klienty Denního stacionáře Jitřenka, Domova sociálních služeb ve Slatiňanech, Speciální základní školy Chrudim a pro žáky chrudimských základních škol.

Věříme, že realizace projektu bude stejně úspěšná, jako byly ty v minulých letech.

Mgr. Šárka Pudilová

Výzva č. 56 MŠMT

Naše škola reagovala na novou výzvu MŠMT č. 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlášenou Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Díky podané projektové žádosti „Učme se společně jinak“ jsme získali finanční prostředky na pokrytí tří šablon: Zahraničního jazykově – vzdělávacího pobytu pro žáky, Stínování (náslechy v hodinách) pro pedagogy cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí (obě tyto aktivity budeme realizovat ve spolupráci s partnerskou školou Churchill Community College ve Wallsend, Newcastle, Velká Británie) a Čtenářské dílny jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Realizace projektu proběhne na podzim roku 2015.

Mgr. Šárka Pudilová

UNIV 3 Podpora procesů vzdělávání

V letech 2013 a 2014 se Obchodní akademie Chrudim zapojila do projektu UNIV3 Podpora procesů vzdělávání. Cílem tohoto projektu je tvorba a následné pilotní ověření kvalifikačních standardů v rámci Národní soustavy kvalifikací. Během této aktivity se naše škola podílela na vytvoření standardu Vedoucí pracovník turistického informačního centra a na pilotním ověření standardu Ekonom práce, v jehož rámci proběhl dvouměsíční kurz, na jehož konci účastníci získali certifikát.

PhDr. Michal Benda

EU peníze školám

V průběhu této projektové aktivity bylo kvalifikovanými pedagogy Obchodní akademie Chrudim vytvořeno několik desítek vzdělávacích materiálů. Obsahově pokrývají výuku všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů. Jejich seznam najedete zde (*.pdf; 1,00 MB). Tyto studijní materiály poskytujeme na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese oa@chrudim.cz.

PhDr. Michal Benda

Cizí jazyky interaktivně

V letech 2010 – 2013 se Obchodní akademie Chrudim účastnila projektu Cizí jazyky interaktivně, ve kterém pedagogové z 26 škol vytvořili více než 3000 studijních materiálů určených pro výuku cizích jazyků s využitím interaktivní tabule. Naše škola se podílela na tvorbě materiálů pro výuku anglického, německého a španělského jazyka.

PhDr. Michal Benda

UNIV 2 Kraje

V rámci projektu UNIV2 Kraje vytvořili v letech 2007 – 2009 pedagogové Obchodní akademie Chrudim několik vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání dospělých. U dvou z nich se podařilo ve spolupráci s Úřadem práce v Chrudimi zorganizovat několikaměsíční kurzy, které absolvovali zájemci z řad veřejnosti. Jednalo se programy Principy fungování Learning Management Systémů v rámci e-learningu, tvorba kurzu v LMS Moodle a jeho aplikace při studiu účetnictví a právní nauky a Zvyšování počítačové gramotnosti a studium odborné korespondence s využitím výpočetní techniky.

PhDr. Michal Benda