Výuka jazyků

OA v Chrudimi je střední škola, která již tradičně vedle odborných předmětů klade velký důraz na výuku cizích jazyků. Nově příchozí studenti si vybírají z široké nabídky jazyků, které studují po celé čtyři roky strávené ve škole. Jsou to angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština.

Každý žák si volí dva světové jazyky jako povinné předměty. V současné době přichází většina nových žáků ze ZŠ s alespoň základní znalostí anglického jazyka. Z tohoto důvodu všichni žáci školy mají angličtinu jako tzv. první jazyk s intenzivní přípravou k maturitní zkoušce.

Hodinová dotace pro jazykové hodiny

Hodinová dotace pro jazykové hodiny ukazuje na to, že jejich výuce je ve škole věnována patřičná pozornost – v 1. a 2. roč. je to 6 hodin týdně, ve 3. roč. 9 a ve 4. roč. až 10 hodin jazykové výuky týdně – žáci mají totiž možnost zvolit si jako profilový předmět angličtinu nebo němčinu pro ekonomickou praxi. Dané informace svědčí o tom, že škola si je vědoma, jak důležitá je znalost cizích jazyků pro její studenty i budoucí absolventy, zvláště v současné době globalizace, kdy lidé cestují do zahraničí, mladí lidé zde často studují a nacházejí pracovní uplatnění. I naši studenti mají možnost se přesvědčit o tom, jak nezbytné je si cizí jazyky na velmi dobré úrovni osvojit.

Mezinárodní projekty

Škola se zapojuje do některých mezinárodních projektů. Jedním z nich byl globální projekt Dreams and Teams garantovaný v České republice Britskou radou. Díky tomuto projektu našla obchodní akademie partnerskou školu Churchill Community College v Newcastlu, se kterou úspěšně spolupracuje. V rámci dalšího projektu – Výzva 56 MŠMT absolvovalo 16 našich žáků desetidenní jazykový kurz ve Velké Británii. Poznali tak výuku na základní, střední a mezinárodní jazykové škole.

Mezinárodně platné certifikáty

Vzhledem k důležitosti kvalitní znalosti odborného jazyka pro praxi nabízí obchodní akademie možnost rozšířit si odbornou znalost cizích jazyků a získat mezinárodně platný certifikát Cambridge English: Business Preliminary známý také jako Business English Certificate (BEC) Preliminary v úrovni B1. Ve školním roce 2016/17 byl pro studenty 3. ročníku zaveden předmět Certifikace English for Business. Tento předmět je zaměřen na výuku odborného jazyka a přípravu studentů na úspěšné složení certifikátu. Pro všechny studenty naší školy jsou tyto aktivity velkou motivací při studiu jazyků.

Jazykové laboratoře

Velmi důležitým faktorem, který podstatně ovlivňuje kvalitu a efektivitu výuky, je samozřejmě společně s kvalitním pedagogem, vhodně zvolenými učebnicemi a moderními vyučovacími metodami i technické zázemí, ve kterém vyučovací proces probíhá. Vyučující aplikují nejnovější poznatky, při jejichž použití jsou počítač, interaktivní tabule, dataprojektor nezbytnými pomůckami pro studenty i pro učitele samotné. V červnu 2019 proto byla zahájena kompletní rekonsturukce obou jazykových učeben.  Od školního roku  2019/20 žáci i vyučující mohou tuto novou techniku využívat. Nový nábytek přispívá k zdravějšímu a příjemnějšímu prostředí pro studenty.