Studijní předměty

Ekonomické předměty

Co se při nich naučíme? Čím můžeme být?

Nechte se inspirovat naší malou EKO-abecedou od „A“ až do „ Žet“.

A – aktiva, akcie, akumulace A – akcionář
B – banka, barter, burza B – bankéř, burzovní makléř
C – cenina, cenný papír, cash-flow C – cenový analytik, cifršpión
D – daně, devizy, dividendy D – daňový poradce
E – ekonomie, externalita E – ekonom
F – financování, faktoring, fondy F – finanční poradce
G – GATT, grant, graf G – guvernér ČNB
H – hypotéka, hospodářský cyklus H – hospodář
I – inflace, insolvence I – investor
J – jakost, jednice, joint venture J – jednatel firmy
K – kartel, koncern, kalkulace K – komplementář, komanditista
L – leasing, likvidita L – lobbista
M – management, marketing, monopol        M – ministr financí, manažer, makléř
N – normy, náklady, nabídka N – normovač, nákupčí, nikdy nezaměstnaný!
O – oprávky, obligace oligopol O – obchodní zástupce
P – pasiva, pohledávky, poptávka P – podnikatel
R – rozvaha, renta, reklamace R – rentiér
S – směnka, solventnost, substitut S – sponzor, společník podniku
T – trh, tripartita, trust T – tichý společník
U – úvěr, úrok, účet U – účetní
V – výsledovka, valuty, výnosy V – vlastník podniku, výrobce
Z – zisk, zásoby, zboží Z – zakladatel firmy
Ž – živnosti, životní minimum Ž – živnostník

Český jazyk a literatura

„Čeština je bohatý jazyk. Bohužel i co se týče vulgárních slov!“

Předmět zaujímá v učebním plánu stěžejní místo. Propojuje moderně pojatou výuku jazykového systému s psanými i mluvenými komunikačními dovednostmi s celkovou kultivací osobnosti. Výuka české a světové literatury nabízí nejen nezbytné vědomostní informace, ale učí studenty uvádět získané poznatky do souvislostí s ostatními druhy umění, formuje jejich postoje a vede je ke kulturnímu životu. Cílem výuky českého jazyka a literatury je především jazyková kultura studentova projevu a jeho schopnost estetického hodnocení. Čeština je povinný maturitní předmět s požadovanou písemnou maturitní zkouškou a didaktickým testem.

Součástí výuky jsou proto tematicky zaměřené exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení. K dispozici je žákům také hojně využívaná školní knihovna. Zájemci se pak můžou účastnit různých soutěží (např. olympiády v českém jazyce, recitační přehlídky Wolkrův Prostějov).

Cizí jazyky nejen ve třídě ……

  • pořádáme výměnné pobyty s anglickými studenty ze školy v Newcastle
  • jezdíme na zájezdy a zahraniční praxe (video ze zájezdu)
  • navštěvujeme divadelní představení
  • tančíme flamenco (video)
  • zpíváme
  • připravujeme projekty a prezentace

Dějepis

„Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky.“

Cílem výuky dějepisu je poskytnout žákům ucelený a plastický obraz o historickém vývoji lidstva od pravěku po současnost. Kritickým analýzám jsou podrobována především významná období a historické mezníky národních a obecných dějin, které mají význam pro pochopení současnosti. Takto získané poznatky mají přispět k vytváření historického vědomí, formování vlasteneckého cítěni a mají usnadnit chápání odlišností jednotlivých kulturních oblasti světa.

Výuka dějepisu dále vede žáka ke kritickému přístupu a hodnocení národního a světového kulturního a přírodního dědictví, respektu k základním principům demokracie, občanského života a evropanství. V neposlední řadě je cílem předmětu dějepis na základě historických příkladů eliminovat rasistické, extrémistické a xenofobií tendence a vést žáka k úctě a toleranci člověka.

Občanská nauka, Společenské vědy a současný svět

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

Oba předměty, první povinný a druhý volitelný, dávají žákům možnost nahlédnout do široké problematiky společenských vztahů. Pomáhají jim při orientaci v složitém systému současného světa. Žáci se seznamují se základy společenských věd: psychologie, sociologie, politologie a filozofie.

Hospodářský zeměpis

„S mapou nebo bez mapy – v životě se neztratíme.“

Základem studia hospodářského zeměpisu je snaha o poznání fungování lidské společnosti ve vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Žáci tak získají přehled o fungování procesů a jevů v lidské společnosti z hlediska geografie nejen ve světě, ale zejména v České republice.

Turismus a průvodcovské služby

„Provedeme vás nejen světem památek…“

Pojďte zjistit, jak funguje cestovní kancelář či agentura. Společně si zkusíme založit vlastní firmu, vytvoříme logo a správně zvolíme propagační strategii. Naučíme se, jak oslovit turisty a jak jim připravit zájezd „na míru“.

Také si společně ukážeme, jak vypadá „řemeslo“ průvodce v cestovním ruchu. Naučíme se vystupovat před skupinou turistů a zjistíme, že se neztratíme ani v tom nejrušnějším velkoměstě.

Matematika

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava pro filosofii.“

— Isokrates

I když se to na první pohled nezdá, matematika má funkci všeobecně vzdělávací. Možná máte pocit, že logaritmy a faktoriály v běžném životě nepoužijete, ale znalost těchto a dalších matematických témat vás naučí především přemýšlet a rozvíjet vaše kritické myšlení. Jsou to základy a průprava pro další odborné vzdělávání v jakémkoliv oboru, kde se tento způsob myšlení bude velmi hodit. S odstupem času poznáte, že nabyté znalosti v oblasti matematiky uplatňujete nepřímo při každodenním, nejen ekonomickém rozhodování. Pro úspěšné studium je důležitá vytrvalost a dostatečná motivace.

Základy přírodních věd

Předmět základy přírodních věd je mimo jiné i projektová výuka. Absolvujeme společně cestu na Mars, změříme svůj výkon, propojíme fyziku se sportem, vyzkoušíme si lehké pokusy, vytvoříme chemické video a mnoho dalších.

Tělesná výchova

Chceš si užít lyžák v Peci pod Sněžkou? Co takhle Kinball? Nebo třeba netradiční sporty jako spikeball, kroket, Molkky či slackline. Že nevíš, co to je? Nevadí, na sportovním kurzu to všechno poznáš. Nejen tyto hry a sporty, to je tělocvik na obchodce.

Informační technologie

Informační technologie vyučujeme ve čtyřech moderních učebnách. Word, Excel, PowerPoint, databáze a grafiku, to vše budeš mít v malíku. Celá výuka je zaměřena na praktické dovednosti, které jsou důležité pro další praxi.