Vybavení školy

Škola sídlí v budově, která je vlastnictvím Pardubického kraje. Budova je díky modernizacím v dobrém stavu a poskytuje studentům příjemné prostředí pro práci. Výuka probíhá střídavě v kmenových učebnách a v odborných pracovnách.

Hodiny tělesné výchovy probíhají ve sportovní hale Sokola a v posilovně školy. Využívá se také ledová plocha na zimním stadionu a park Střelnice. Na začátku studia se studenti 1. ročníků účastní tzv. GO programu, který umožňuje studentům se co nejlépe navzájem poznat a vytvořit si ve třídě dobrou partu. Vyučování začíná v osm hodin a končí zpravidla 7. vyučovací hodinou v 14.05. Obědy studentů jsou zajištěny ve školní jídelně ZŠ na Školním náměstí asi 3 minuty chůze od školy. Ubytování a celodenní stravování mohou studenti získat v domově mládeže v Poděbradově ulici.

Odborné učebny ve škole

  • 4 učebny s 92 počítači pro výuku práce s počítači, účetnictví, psaní na klávesnici a pro předmět praxe
  • 2 učebny cizích jazyků vybavené 42 počítači, dataprojektory, interaktivními tabulemi a tiskárnou nabízejí mimo jiné možnost využití moderních, výukových on-line aplikací
  • páteřní body počítačové sítě jsou propojeny pomocí vysokorychlostní optické sítě
  • každý student má svůj cestovní profil pro přihlašování k počítači, účet Office 365, mailovou schránku
  • žákovská knihovna a studovna vybavená také pro výuku předmětu praxe a společenskovědní seminář
  • klubovna pro žáky vybavená počítači s připojením na internet

Posilovna

V suterénu školy je zřízena posilovna.

Modernizace výuky

Od školního roku 2019/20 probíhá výuka cizích jazyků ve dvou kompletně zrekonstruovaných jazykových učebnách. Studenti zde mají k dispozici v každé učebně 20 počítačů včetně přístupu na internet. Nový nábytek přispívá k zdravějšímu a příjemnějšímu prostředí pro studenty.  Při výuce vyučující aplikují nejnovější poznatky a z nich vyplývající moderní metody, při jejichž použití jsou počítač, interaktivní tabule a dataprojektor nezbytnými pomůckami. Používané učebnice cizích jazyků nabízejí možnost on-line cvičení k jednotlivým lekcím.
Studenti využívají počítače a další pomůcky při nácviku psaní soukromé a obchodní korespondence,  při procvičování slovní zásoby a gramatických jevů, při rozvoji dovednosti porozumět mluvenému a písemnému projevu, získávání informací a jejich následném využití při tvorbě prezentací, používání elektronických slovníků atd.