Certifikáty a zkoušky

V průběhu studia mohou naši studenti skládat tyto certifikáty a zkoušky

Mezinárodní certifikáty

Certifikát z obchodní angličtiny

V letech 2003 – 2019 měli studenti Obchodní akademie v Chrudimi možnost připravovat se a skládat mezinárodně platný certifikát z obchodní angličtiny (English for Business).

Od školního roku 2019/20 je nově studentům nabízena možnost skládat certifikát Cambridge English: Business Preliminary také známý jako  Business English Certificate (BEC) Preliminary v úrovni B1.

Příprava na certifikát je zapracována ve vzdělávacích dokumentech školy a probíhá v rámci výuky obchodní angličtiny v předmětu Certifikace English for Business ve 3. ročníku  a předmětu Angličtina pro ekonomickou praxi ve 4. ročníku.

Certifikáty skládané na OA mají celoživotní platnost, jsou uznávány nejen státními institucemi, bankami, obchodními a průmyslovými organizacemi, ale i univerzitami v anglosaských zemích a všech státech Evropské unie. Certifikáty mohou sloužit i jako doklad pro stáže v zahraničí a jsou na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanoveném MŠMT ze dne 27. března 2018 čj. MSMT-8082/2018.

Výsledkem zkoušky Business English Certificate (BEC) Preliminary v úrovni B1 lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky.

 Mgr. Šárka Pudilová

Certifikát podnikatelských dovedností

Certifikát podnikatelských dovedností (Entrepreneurial Skills Pass) je mezinárodně uznávaný certifikát, který deklaruje nabyté podnikatelské dovednosti studentů ve věku mezi 15 až 20 lety. Základem je reálná podnikatelská zkušenost během jednoho školního roku v rámci výukového předmětu praxe, která zahrnuje workshopy, odborné semináře se zkušenými manažery a také různé soutěže. Studenti pod vedením svých učitelů a konzultantů z podnikatelského prostředí zakládají a řídí firmy, realizují svoje nápady v praxi a rozvíjejí širokou paletu podnikatelských kompetencí a dovedností. Během května a června studenti podstupují závěrečné online testování.

Získání certifikátu umožňuje již dvacetiletá úspěšná spolupráce s českou pobočkou Junior Achievement, nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě.

Ing. Iva Klimendová

Státní zkoušky z psaní na klávesnici

Od roku 2016 je opět možné konat státní zkoušky z psaní na klávesnici. Činnost státní zkušební komise pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Státní těsnopisný ústav. Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit prostřednictvím škol ve svém regionu. Naše obchodní akademie konání zkoušek také umožňuje, zkouškové období stanoví Státní těsnopisný ústav.

 Požadavky pro úspěšné složení zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici:

  • psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.

Další informace na http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/statni-zkousky.

Ing. Ludmila Soudková

Certifikát Průvodce cestovního ruchu

V rámci Národní soustavy kvalifikací je v současné době možné složit také zkoušku a získat certifikát Průvodce cestovního ruchu, který má neomezenou platnost. V případě úspěšného složení zkoušky získá uchazeč osvědčení, které mu umožňuje působit jako průvodce v oblasti cestovního ruchu pro české turisty v České republice i v zahraničí.

Požadavky pro úspěšné složení zkoušky:

  • písemný test: prokázání dostatečných znalostí a orientace v problematice dějin a dějin kultury České republiky; světových dějin a dějin kultury; zeměpisu České republiky ve vztahu k cestovnímu ruchu; zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu; činnosti průvodců v ČR i EU;
  • ústní zkouška: prokázání znalostí a dovedností ve výše zmíněných oblastech; dále prokázání orientace v problematice služeb spojených s prováděním průvodcovské činnosti; prokázání jazykových dovedností v cizím jazyce;
  • praktická část: praktické předvedení průvodcovské činnosti.

Další informace na http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-318-Pruvodce_cestovniho_ruchu.

PhDr. Michal Benda